Belangenbehartiging


Iedereen kent wel een sportvisser. Die sportvisser heeft een vaste plaats in de samenleving. We praten mee over beleid en brengen onze standpunten naar voren.


Gemeenten
In de huidige maatschappij is dierenwelzijn steeds meer een issue. In meerdere gemeenten zagen we nota’s dierenwelzijn met daarin passages over sportvissen, waarin we er niet goed van afkwamen. Al snel bleek dat wethouders, raadsleden en ambtenaren weinig wisten over de sportvisserij. We kunnen ons best voorstellen dat er bedenkingen zijn als je alleen de vis aan een haak ziet. Dus we zijn gaan vertellen … en dit is ons verhaal:

De sportvisserij is zoveel meer dan het haakje …

“Ook wij sportvissers vinden dierenwelzijn belangrijk en leveren daar actief een bijdrage aan. Allereerst houden we ons natuurlijk aan de Visserijwet. Daarin zijn zowel het visrecht in de huurovereenkomst met watereigenaren als de juridische toestemming om te vissen (VISpas) vastgelegd. Ook houden we ons aan de Wet Natuurbescherming en de Wet dieren, waarin dierenwelzijn voor vissen is beschreven. Naast deze wettelijke kaders heeft de sportvisserijsector zelf extra gedragsregels voor dierenwelzijn opgenomen in de voorwaarden van de VISpas. Zo mogen onze leden geen paling meenemen omdat deze met uitsterven wordt bedreigd.

Als georganiseerde sportvisserij zijn we verantwoordelijk voor handhaving van de Visserrijwet. Hiervoor hebben we opgeleide boa’s en vrijwillige verenigingscontroleurs in dienst. Tijdens controles handhaven zij zowel op de wet als op de gedragsregels.

Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid om het welzijn van vissen te beschermen. Met dieren en de natuur ga je immers respectvol en voorzichtig om. Wij zien dan ook met lede ogen aan dat beleid soms meer op emotie dan op kennis lijkt gestoeld. In plaats van het opleggen van verboden zien wij meer in overleg om zo tot weloverwogen en uitvoerbare besluiten over sportvisserij te komen. Daarom zoeken wij het gesprek op met raadsleden, wethouders en ambtenaren. We hebben gemerkt dat onze inbreng helpt om beleidsafwegingen te maken op basis van kennis en feiten, zoals we van volksvertegenwoordigers ook mogen verwachten. Met dit soort gesprekken gaan wij dan ook door, want we zijn nog lang niet uitverteld!”


Ons verhaal sluit heel goed aan bij de Zienswijze Welzijn van Vissen die de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA, onafhankelijk adviesorgaan voor het ministerie van LNV) in 2018 heeft gepubliceerd. De Raad adviseert om verbetering van vissenwelzijn minder te zoeken in nieuwe regels dan in samenwerking met sectoren waar de omgang met vissen vooral te vinden is, zoals de sportvisserij. De RDA beveelt aan om in te zetten op voorlichting, educatie, controle en handhaving. Dat zijn duidelijke handvatten voor evenwichtig beleid.

Contact met de gemeente
Tijdens thema-avonden hebben we met de hengelsportverenigingen gesproken over het lokaal sportakkoord en de omgevingsvisie. De verenigingen kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan deze thema’s, die bij gemeenten volop in ontwikkeling zijn. Bestuurders van hengelsportverenigingen vinden het echter best lastig om contact te krijgen met de gemeente. Ze hebben het te druk met interne zaken of kennen de weg niet voldoende. Daarom ontwikkelen we programma’s om besturen van hengelsportverenigingen hierbij te helpen. We leggen de werkwijze van de gemeente uit en ondersteunen de verenigingen bij het zelf laten horen van hun stem.

Participatie Omgevingswet
De vergunning voor een vissteiger, zonnepanelen op het viswater, het looprecht: dit alles valt straks onder de Omgevingswet. Deze wet gaat onder andere over de toegankelijkheid en bevisbaarheid van viswater en raakt daarmee direct de sportvisserij.
Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau participeren we zoveel mogelijk door kennis en kunde in te brengen en belangen naar voren te brengen. Op landelijk niveau opereert Sportvisserij Nederland, regionaal doen wij dat en lokaal de hengelsportverenigingen. Het traject naar een omgevingsvisie loopt via participatie. Daarom hebben wij alle gemeenten een brief gestuurd waarin we uitleggen wat participatie door de hengelsportvereniging oplevert.


Provinciale en waterschapsverkiezingen
Voor de sportvisser zijn het waterschap en de provincie belangrijke organen. Deze overheden hebben immers belangrijke invloed op het viswater.
In de aanloop naar de provinciale en waterschapsverkiezingen (maart 2019) hebben we informatieve bijeenkomsten gehouden voor (toekomstige) bestuurders van waterschap of provincie. Tijdens deze sessies hebben we verteld over relevante thema’s als lood, de bereikbaarheid van het water, natuurvriendelijke oevers, visserijkundig onderzoek, waterplanten, zonnepanelen op water en maai- en baggerbeleid. Deze bijeenkomsten hebben waardevolle contacten opgeleverd.
Alle partijen die aan de verkiezingen meededen hebben we uitgenodigd om ons tekst aan te leveren over hun visie op sportvissen. Deze teksten hebben we op onze website geplaatst, als kieshulp voor sportvissers.

Een aantal ‘sportvis-kandidaten’ hebben we extra aandacht gegeven. Dit waren Cees Loggen (VVD Noord-Holland), Dirk Wever (Water Natuurlijk, Vallei en Veluwe), Rob Veenman (Groen, Water en Land, Hollands Noorderkwartier), Diederik van der Molen (Water Natuurlijk, Stichtse Rijnlanden), Waldo von Faber (Water Natuurlijk, Heemraad Rijnland) en Jan Nieuwenhuis (Water, Wonen, Natuur, Zuiderzeeland). De nieuw gekozen bestuurders hebben we uitgenodigd om nader met ons kennis te maken.Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.