Van een aantal kandidaten weten we dat ze de sportvisserij een warm hart toe draagt. We stellen ze aan je voor.

Wie: Dirk Wever
Partij: Water Natuurlijk Vallei en Veluwe
lid van: HSV Hoop op Geluk in Nijkerk
klik hier voor het verkiezingsprogramma
mail: dirk.wever@kpnmail.nl


Dirk Wever is voorzitter van HSV Hoop op Geluk in Nijkerk en draait al langer succesvol mee in het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. Ook voor Sportvisserij MidWest Nederland is Dirk al jaren actief in commissies en bij activiteiten.

Enkele vragen aan Dirk Wever

Ben je zelf sportvisser?
Ik ben zelf sportvisser! Sinds mijn 7e jaar ben ik al lid van Hoop op Geluk, inmiddels dus al 53 jaar. Ik vis graag zowel op het zoete als het zoute. Helaas kom ik door drukte niet meer zo vaak toe aan vissen. Wat er ook gebeurt, voor een aantal visactiviteiten maak ik altijd wel tijd vrij. Hoewel je me niet vaak vissend aan de waterkant zult aantreffen, ben ik door mijn bestuurlijke betrokkenheid bij de hengelsport zeer op de hoogte van alles dat er speelt.

Wat heb je de afgelopen jaren betekend voor de sportvisserij?
De aanwezigheid van een "belijdend" sportvisser in het waterschapsbestuur creëert op zich al bewustzijn bij collega bestuurders en de ambtelijke organisatie over het onderwerp.
Zonder mijzelf teveel op de borst te kloppen kan ik wel zeggen dat we, mede dankzij mijn bestuurlijke inzet, een goed draaiende VBC hebben.
Voorts heb ik weten te bewerkstelligen dat de hengelsportverenigingen in de regio Eem en Vallei slechts het symbolische bedrag van 1 euro betalen als huurbedrag van de visrechten.

Welke kansen zie je voor de sportvisserij en hoe zie je jouw rol daarin?
Ik zou er voor willen gaan dat het waterschap de hengelsport meer als een partner gaat zien. Wij hebben doorlopend heel veel ogen aan de waterkant, gericht op de waterkwaliteit en zien als eerste de gevolgen wanneer die achteruit loopt. Als er een probleem is met een water dan is het veelal de hengelsport die dit als eerst signaleert en bereid is om bij te dagen in oplossingen.

Wat zou je de sportvissers willen meegeven?
Ga vooral stemmen voor de waterschappen op 20 maart!
Vergeet voor je stem in de waterschappen je politieke kleur; het gaat hier om vertegenwoordiging van belanghebbenden! Dus stemmen op een hengelsportvertegenwoordiger ligt meer voor de hand! Stem dus bij het waterschap Vallei en Veluwe voor Water Natuurlijk!

Wil je nog iets kwijt?
Probeer de komende 4 jaar te volgen wat er allemaal speelt en gedaan wordt bij jouw waterschap. Misschien heb je dan over 4 jaar zelf wel zin om kandidaat te worden!

Wie: Cees Loggen
Partij: VVD Noord-Holland
lid van: HVZ en AHV
mail: loggen.c@noord-holland.nl
klik hier voor het verkiezingsprogramma
Cees Loggen is momenteel gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland


Enkele vragen aan Cees Loggen

Ben je zelf sportvisser?
Ja

Wat heb je de afgelopen jaren betekend voor de sportvisserij?
De bijna twee miljoen sportvissers in ons land vertegenwoordigen een economische waarde van zo’n 700 miljoen euro. Daarmee is de sportvisserij een serieuze partij die we moeten faciliteren met bijvoorbeeld een goede waterkwaliteit, dito visstand en bereik- en bevisbare visstekken. De georganiseerde sportvisserij wordt dan ook betrokken bij de plannen en beleidsvorming. Zo hebben we Sportvisserij MidWest Nederland uitgenodigd bij het maken van het collegeprogramma, maar ook bij het opstellen van de waterrecreatievisie. Daar wil ik in de volgende termijn graag verder aan werken, zodat sportvissers zich welkom voelen in onze provincie.

Welke kansen zie je voor de sportvisserij en hoe zie je jouw rol daarin?
De sportvisser levert een belangrijke bijdrage aan ons milieu. Zij genieten van de omgeving en melden het als er iets niet goed is. In feite zijn sportvissers onbezoldigde milieu inspecteurs. Dat zouden ze meer moeten benutten. Daarnaast zou de beroepsvisser zich meer kunnen richten op het aanbieden van arrangementen aan de sportvisser. Zo helpen ze elkaar.

Mijn rol als bestuurder is als facilitator.

Wat zou je de sportvissers willen meegeven? Vooral doorgaan met de manier waarop ze zich opstellen in overleggen. Zorg dat je goed bent en blijft aangehaakt bij overleggen die over sportvissers gaan.

Wil je nog iets kwijt? De VVD wil in Noord-Holland ruim baan voor sportvissers. 

Wie: Waldo von Faber
partij: Water Natuurlijk Rijnland
lid van: HSV de Leede, VVV de Hackleplayers Leiden, Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV).
Klik hier voor het verkiezingsprogramma
mail: wfaber@hetnet.nl

Waldo von Faber is momenteel Hoogheemraad bij het waterschap Rijnland.


Enkele vragen aan Waldo von Faber

Ben je zelf sportvisser?
Ik vis vanaf mijn 4e levensjaar. Traditioneel begonnen met een vaste (bamboe) hengel, daarna overgestapt op de spinhengel. De laatste 30 jaar vis ik bijna alleen nog met de vliegenlat, wat niet wil zeggen dat ik de spinhengel of een baitcaster schuw. Als hobby binnen een hobby bind ik al heel lang mijn eigen vliegen. Dit laatste ook al lange tijd op beurzen als de VISMA, Hengelsport en Botenbeurs Utrecht en de Flyfair.

Wat heb je de afgelopen jaren betekend voor de sportvisserij?
In de periode 2012-2014 ben ik als docent sportvissen verbonden geweest aan de sportvisacademie in Alkmaar.
Sinds 2015 zit ik in het bestuur het Hoogheemraadschap van Rijnland. Met name op de onderwerpen; schoon water, KRW (Kader Richtlijn Water), vismigratie/passeerbaarheid. Gedurende deze periode is het contact met Sportvisserij Midwest altijd goed geweest en wisten we elkaar snel en (informeel) gemakkelijk te vinden. Als hoogheemraad heb ik ook zitting in de VBC.

Welke kansen zie je voor de sportvisserij en hoe zie je jouw rol daarin?
Ik wil nog heel graag een periode de ontwikkeling van goed viswater voortzetten, de KRW opgave uitvoeren. Dit alles omdat het goed is voor de natuur, de biodiversiteit, waterkwaliteit en onze ontspanning/hobby. Als beleidsmaker kan ik ervoor zorgen dat deze ontwikkeling ook door gaat.

Wat zou je de sportvissers willen meegeven?
Naast onze hobby hebben sportvissers meer dan ooit een voorbeeldfunctie. Ga netjes met de natuur om, ruim je rotzooi op, wees vriendelijk naar omstanders en leg op een positieve manier uit dat het geweldig leuk is wat we doen.

Wil je nog iets kwijt?
Ik ben nog net zo nieuwsgierig en ‘gevangen’ door water als toen ik 52 jaar geleden met vissen begon. 

Wie: Jan Nieuwenhuis
partij: Water Wonen en Natuur Zuiderzeeland
Klik hier voor het verkiezingsprogramma
mailadres: j.nieuwenhuis@zuiderzeeland.nl
Jan Nieuwenhuis is momenteel Heemraad en loco-dijkgraaf bij Waterschap Zuiderzeeland.


Enkele vragen aan Jan Nieuwenhuis

Ben je zelf sportvisser?
Nee, niet meer, wel in mijn jeugd geweest.
Wat heb je de afgelopen jaren betekend voor de sportvisserij?
Sinds 2009 ben ik onder andere portefeuillehouder Stedelijk Waterbeheer bij Waterschap Zuiderzeeland. Wij beheren nu sinds 2011 de stedelijke wateren in de 6 Flevolandse gemeenten en in een klein deel van de plaats Lemmer (Gem. De Fryske Marren). In Almere hebben we in 2016/2017 een gezamenlijk Waterplan ‘ het Zuiverste Water’ gemaakt. 
Daarnaast valt ook de zogenaamde Brede Kijk onder mijn portefeuille en dat betekent o.a het recreatieve medegebruik van watergangen. Onze partij Water, Wonen en Natuur (de Flevolandse representant van Water Natuurlijk) heeft zich sterk gemaakt om de condities voor de sportvisserij te verbeteren en is kritisch geweest ten aanzien van de beroepsvisserij in ons beheergebied. Wij willen waar dat mogelijk is de vergunningen daarvoor afbouwen.

Welke kansen zie je voor de sportvisserij en hoe zie je jouw rol daarin?
We zijn bij Waterschap Zuiderzeeland nog steeds bezig om het stedelijk waterbeheer te optimaliseren en proberen daarbij een goede balans te vinden tussen de ecologische kwaliteit van de wateren, de mogelijkheden voor recreatief gebruik en ook een goede toegankelijkheid van de oevers.

Wat zou je de sportvissers willen meegeven?
Laat je geluid horen als volwaardige partner en gebruiker in de openbare ruimte, zowel richting gemeenten als ook richting Waterschap. Ook zit er veel kennis bij Sportvisserij (MidWest) Nederland waar waterschappen ook hun voordeel mee kunnen doen.

Wil je nog iets kwijt?
Water, Wonen en Natuur heeft de afgelopen jaren er blijk van gegeven een van de weinige partijen in het Algemeen Bestuur van Zuiderzeeland te zijn die echt opkomt voor de belangen van de bewoners van de stedelijke gebieden in Flevoland. Zij brengen het grootste deel van de waterschapsbelastingen van Zuiderzeeland op, terwijl het merendeel van dat geld in het agrarische landelijk gebied wordt uitgegeven. 

Wie: Diederik van der Molen
partij: Water Natuurlijk
lid van: AUHV
mail: diederik.van.der.molen@hdsr.nl
Klik hier voor het verkiezingsprogramma

Diederik is lid van het Algemeen Bestuur namens Water Natuurlijk en is tevens lid van de Raad van Toezicht van de World Fish Migration Foundation.Enkele vragen aan Diederik van der Molen

Ben je zelf sportvisser?
Ja, vooral op snoekbaars en ik heb enige jaren meegedaan aan de NKS


Wat heb je de afgelopen jaren betekend voor de sportvisserij?

Ik heb me altijd ingezet voor schoon en gezond water. Mijn partij, Water Natuurlijk, heeft ook steeds de verbinding met sportvissers gezocht. Bij maatregelen kijken we naar het belang van vis, denk aan de vistrappen. Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers heb ik niet alleen het belang voor de vis, maar ook van de sportvisser benadrukt - mooi, maar er moeten wel visplekken zijn! Samen optrekken is daarbij heel belangrijk. Ik heb een rol gespeeld bij het reguleren van uitzet; ook karpervissers moeten een plek hebben. Verder vind ik de VBC en visplannen belangrijk: sport- en beroepsvissers, samen met het waterschap - wat mij betreft kan het rijk (LNV) daar tussenuit, want die laat belangen voor beroepsvisserij zwaarder wegen dan sportvisserij. Ik steun de initiatieven voor loodvrij vissen; het is belangrijk dat er snel goede en betaalbare alternatieven komen.

Welke kansen zie je voor de sportvisserij en hoe zie je jouw rol daarin?
Sportvissers zijn de ogen en oren langs het water. Als zij een rol willen spelen bij de monitoring en het onderhoud van wateren, dan wil ik dat bepleiten bij het waterschap.

Wat zou je de sportvissers willen meegeven?
Ik denk dat er bij de sportvissers heel veel ideeën zijn hoe we het water verder kunnen verbeteren; laat je horen!

Wil je nog iets kwijt?
In grote wateren mag geen paling voor consumptie gevangen worden. Er zitten teveel chemische stoffen. Ook in regionale wateren wordt de druk met medicijnresten en andere microverontreinigingen steeds hoger (bijvoorbeeld door vergrijzing). Water Natuurlijk wil voorkomen dat die stoffen in het water en in de vissen terecht komen. Ik maak me hard voor maatregelen bij de bron, maar ook bij een extra zuiveringsproces bij onze waterzuiveringsinstallaties.

Wie: Rob Veenman
partij: Groen, Water & Land
mail:rob.veenman@groenwaterenland.nl
Klik hier voor het verkiezingsprogramma

Rob is Hoogheemraad (dagelijks bestuurder) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Enkele vragen aan Rob Veenman

Ben je zelf sportvisser?
Ik ben op dit moment geen actief visser meer.

Wat heb je de afgelopen jaren betekend voor de sportvisserij?
Als dagelijks bestuurder van het hoogheemraadschap ben ik o.a. verantwoordelijk voor het visbeleid. De laatste jaren hebben wij veel gedaan om de visstand te verbeteren, o.a. met vele vismigratieprojecten, vispaaiplaatsen (b.v. in de Wieringermeer) en meer. Daarbij werken we nauw samen met de sport- en beroepsvisserij en met de andere overheden, zoals binnen de Visstandsbeheercommissie en de programma's Ruim Baan voor Vis (Waddenfonds) en Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal. Juist door samenwerking kun je het meeste bereiken.

Welke kansen zie je voor de sportvisserij en hoe zie je jouw rol daarin?
Een goede visstand biedt de sportvisser vele kansen bij de uitoefening van zijn of haar hobby. En met recreatief medegebruik van dijken en oevers van het hoogheemraadschap is dat goed mogelijk. Zeker als lijsttrekker van het waterplatform Groen, Water & Land wil ik mij daarvoor inzetten en als ik weer herkozen wordt als dagelijks bestuurder, dan zijn er nog meer mogelijkheden.

Wat zou je de sportvissers willen meegeven?
Een goede visstand, schoon water en een schone oever zijn belangrijk voor de sportvisser en voor het hoogheemraadschap als waterbeheerder. Laten we samen daarvoor zorgen.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.