Partijen mochten een tekst met hun visie op sportvissen aanleveren. Hieronder de reacties van diverse partijen.

Groen Links provincie Utrecht
GroenLinks ondersteunt de sportvisserij niet actief en wij hebben dan ook geen initiatieven genomen ten behoeve van de sportvisserij zelf. Wel hebben wij ons ingezet voor schoon drink- en oppervlaktewater en wij zullen dat ook blijven doen. Daarin vinden de sportvisserij en GroenLinks elkaar dan ook, maar vanuit het perspectief van dierenwelzijn behartigen we een ander belang.

PvdA Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
De fractie van de PvdA dient in het waterschap direct en indirect de belangen van vissers. Zowel het belang van schoon en gezond water als ook de betekenis van het water voor de recreatie zijn daarin leidend.
De strijd tegen de vervuiling van het water, of het nu gaat om zichtbare of ruikbare vervuiling of om onzichtbare microverontreiniging - een nieuw onderwerp - is een kerntaak van het waterschap. En daarmee is de visstand zeer gediend. Onze fractie wil daarin verder gaan dan de wettelijke taken en ook het recreatieve medegebruik en de ecologische kwaliteit versterken.
Recent heeft het waterschap met onze hartelijke instemming extra geld vrijgemaakt om een natuurvriendelijker maaibeleid toe te passen. Het gaat dan met name om het maaien in het water en aan de oevers, vooral om de visstand en het vissen meer ruimte te geven. De kanten zodanig maaien dat er tussen het riet visplekken blijven bestaan hoort daarbij. Wij hebben daarvoor gepleit.
Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwd visbeleid, waarvoor de PvdA inbreng levert. Belangrijk voor een goede visstand zijn natuurvriendelijke oevers en maatregelen die de vispasserbaarheid vergroten. Het budget dat daarvoor nu jaarlijks beschikbaar is, 4,7 miljoen, is wat de PvdA betreft het minimum.
Tot slot, de PvdA wil graag dat er een eind komt aan gebruik van lood in de sportvisserij. De vervuiling is ongewenst en kan eenvoudig voorkomen worden door alternatieven.

VVD Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Voor de VVD zijn sportvissers de ogen en oren aan de waterkant. Zowel het waterschap als de vissers hebben belang bij schoon water en een goede visstand. Sportvisserij moet daarom niet gehinderd worden met regeltjes. De VVD wil zich met de vissers inzetten voor onze prachtige wateren. Waar nodig, wil de VVD nieuwe vispassages realiseren voor een natuurlijke vismigratie. De VVD zet zich ook in de voor de biodiversiteit, voor gezondere wateren.
Zit er vis, dan gaat het goed!

Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD HHNK

Groen, Water & Land, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Groen, Water & Land is hét waterplatform in Hollands Noorderkwartier, met goede banden met de sportvisserij. Zo is Theo Breedijk (nr.7 op onze lijst) al heel lang actief binnen Sportvisserij Midwest Nederland en de Hengelsportvereniging Het Snoekje in Heemskerk (als voorzitter en secretaris). En de lijsttrekker van GW&L, Rob Veenman, is al heel lang dagelijks bestuurder en loco-dijkgraaf van het hoogheemraadschap en als zodanig verantwoordelijk voor het visbeleid. Een gezonde visstand en een schone oever zijn van belang voor de sportvisser én voor het waterschap en met een goede samenwerking kunnen we dat bereiken. Met medegebruik van de dijken en oevers van het hoogheemraadschap kunnen de sportvissers optimaal hun hobby uitoefenen. Meer kunt u lezen op onze website.

Natuurlijk BBW Hollands Noorderkwartier
Natuurlijk BBW is een onafhankelijke waterschapspartij voor boer, burger en watergebruikers dus ook de hengelsportvisserij. Natuurlijk BBW wil schoon water voor gezonde dieren, planten en mensen. We zijn voor natuurvriendelijke oevers,stimulering van biodiversiteit en voor betere vispassages, het baggeren van waterbodems en meer aandacht voor maaibeleid van waterplanten voor hengelsport en doorvaarbaarheid. Klik hier voor het volledige programma.

Algemene Waterschapspartij
Sportvissers zijn de ogen en oren van elk waterschap!
AWP wil meer natuur langs het water, maar dat gaat niet vanzelf
De Algemene Waterschapspartij AWP is groot voorstander van méér waternatuur op, onder en langs het water. Een serieuze sportvisser weet vaak precies wat er in zijn favoriete viswater aan de hand is. Suggesties uit de praktijk zijn bij ons welkom!
Ook zijn veel sportvissers als vrijwilliger betrokken bij monitoringsprojecten als ‘samen voor de aal’ of de aanleg van vissenbossen, als onderwaterschuilplaats voor vis tegen bijvoorbeeld aalscholvers.
AWP wil dat waterschappen veel beter samenwerken met sportvisserij
De AWP wil daarom de samenwerking met de hengelsportverenigingen nog beter benutten.
Zo kunnen sportvissers meehelpen met het beheer van vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers. De AWP is ook voorstander van een speciale ‘kreeftenvergunning’ om met 1 of 2 kreeftenkorven de rode rivierkreeftjes weg te vangen, die in veel viswater nu een ware plaag zijn.
De AWP is weliswaar terughoudend over het uitzetten van vis, maar wij vinden wel dat een goed integraal voorstel een serieuze kans verdient. Integraal betekent: niet alleen het uitzetten, maar ook de nazorg en de jaarlijkse monitoring van de visstand.
De AWP doet als Waterschapspartij alleen mee met de waterschapsverkiezingen. Wij zijn onafhankelijk van de landelijke politieke partijen. Onze slogan is: AWP niet politiek wel deskundig. En de deskundigheid van sportvissers is bij ons zeer welkom!

CDA Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het CDA heeft in zijn verkiezingsprogramma voor HDSR, naast de basistaken veilige dijken, droge voeten en schoon water, recreatief medegebruik als een van de speerpunten. Het CDA is een partij van en voor mensen. Wij willen dat onze inwoners kunnen genieten van water door het toegankelijk maken van oevers en kades voor wandelaars, inzetten op goed zwem- en viswater en het waar mogelijk bevaarbaar maken van het water van het waterschap. Binnen het waterschapsbestuur zijn we een van de weinige partijen die bij bijna alle werkzaamheden van het waterschap het belang van “genieten van water” inbrengt. Vooral voor de vele sportvissers is een goede visstand en waterkwaliteit van belang en moeten oevers toegankelijk en bereikbaar zijn. Daar zullen wij ons voor blijven inzetten en hierbij willen we samenwerken met de sportvisorganisaties. Ook zullen we stimuleren dat gemeenten een visbeleidsplan opstellen zoals onlangs door de gemeente Woerden samen met het waterschap is gebeurd.
Lees hier het verkiezingsprogramma.

Algemene Waterschapspartij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Vissers moeten kunnen genieten van schoon viswater! Kernpunten
uit het verkiezingsprogramma van AWP niet politiek wel deskundig:
• Het waterschap moet plastic en zwerfafval in het water voorkomen;
• Vispassages bij stuwen aanleggen en effecten hiervan op de visstand monitoren. De AWP wil vissers en andere burgers hierbij betrekken via een speciale waterschapsapp;
• Het aantal uit te geven vaarvergunningen beperkt houden en varen met fluisterboten stimuleren. Vissers moet in alle rust kunnen genieten;
• Uitheemse rivierkreeften brengen schade toe maar zijn prima geschikt voor consumptie. Het waterschap brengt dit onder de aandacht van horecaondernemers promoot samen met Sportvisserij Nederland het vangen van kreeften;
• Sportvissers zijn belangrijke ambassadeurs voor de waterkwaliteit. Ze zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld door alternatieven voor vislood te gebruiken en hun visstekken schoon achter te laten. Sportvisserij Nederland en het waterschap brengen deze
verantwoordelijkheden meer onder de aandacht van de vissers;
• Het waterleven ook voor de stedeling letterlijk beter zichtbaar maken door het aanleggen van een slibopvang in de Kromme Rijn; hierdoor wordt het water in de binnenstad van Utrecht helderder;
• Meer grondstoffen terugwinnen in de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De AWP wil zich voor 100% inzetten om het water schoner te krijgen;
• Huishoudens betalen (met 80%) een te groot aandeel van de waterschapslasten. Ruim 30% van de kosten die worden gemaakt voor het watersysteem zijn in het belang van de landbouw. De landbouw betaalt echter minder dan 10% van die kosten. De AWP vindt daarom dat
de landbouwbijdrage omhoog moet;
• De AWP wil met de landbouwsector afspraken maken over het gebruik van medicijnen in de veeteelt, van bestrijdingsmiddelen en ecologische beheersmaatregelen. Experimenten met verschillende vormen en frequenties van baggeren en oeverbeheer maken hier onderdeel van uit.
Van experimenteren kunnen we veel leren en hiervan kan de visstand profiteren!
Lees hier het verkiezingsprogramma

VVD provincie Noord-Holland
De VVD heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor de spotvisserij in Noord Holland. Mede bij de ontwikkeling van de waterrecreatievisie. Zelf heb ik gevraagd om steigers voor sportvissers te plaatsen bij natuurvriendelijke oevers;

Het volgende staat in ons verkiezingsprogramma:

Noord-Holland bestaat voor een groot deel uit water en is de watersportprovincie bij uitstek. Daarom heeft de provincie in de afgelopen vier jaar een waterrecreatievisie ontwikkeld. De VVD is van mening dat deze visie onverkort tot 2030 moet worden uitgevoerd. Hiermee wordt ruimte geboden aan de waterrecreant en de sportvisser, in balans met de natuur en omgeving.
Lees hier het verkiezingsprogramma

CDA provincie Noord-Holland
In de afgelopen jaren zijn er verschillende projecten geweest in Noord-Holland waar de sportvissers van profiteren, zoals het realiseren van visplekken aan het Noord-Hollands Kanaal. Het CDA is hier trots op.
CDA gedeputeerde Jaap Bond zit al jaren aan tafel met de Sportvisserij en andere partijen om een structurele en duurzame oplossing te vinden voor het behoud van de mogelijkheden voor de visserij en sportvisserij in het IJsselmeer.
Het CDA wil dat er bij bijvoorbeeld de versterking van de Markermeerdijken plaats blijft voor sportvissers. De hengelsport is een omvangrijke sport in Noord-Holland in termen van aantal verenigingen, aantal geregistreerde sportvissers en economische betekenis. Dat moeten we koesteren!

AWP Hoogheemraadschap Zuiderzeeland
AWP Niet politiek wel deskundig De Algemene Waterschapspartij is een landelijke partij en staat volledig los van landelijke politieke partijen. De AWP heeft een zestal speerpunten waarvan twee relevant zijn voor de sportvisserij "Geen viezigheid in ons water " en "Plezier met water”.
Wij staan voor een goede waterkwaliteit waarbij overlast van overlast gevende planten- en diersoorten moet worden bestreden. Het waterschap moet recreatief gebruik van het water stimuleren en faciliteren. Ook als dat betekent dat er waterplanten moeten worden gemaaid om vaar- en visrecreatie mogelijk te maken. Daarnaast wil de AWP sloten en kanalen vergroenen door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Een kritisch punt is dat de AWP ook voorstander is van het tegengaan van loodgebruik in de sportvisserij.

Water Natuurlijk Amstel Gooi en Vecht
Water Natuurlijk zet zich in voor de natuur, dus ook voor de flora en fauna in het water en de vissen. Dit betekent dat Water Natuurlijk streeft naar grotere leefgebieden, dus ook grotere peilgebieden en visdoorlaatbare passages. Dat kan gaan om de Groote Zeesluis bij Muiden, maar ook kleine polderslootjes. Water Natuurlijk zet zich er voor in dat er bij nieuwbouw en renovatie van gemalen standaard voor visvriendelijke pompen wordt gezorgd.
Water Natuurlijk in Amstel, Gooi en Vecht (AGV) vindt dat de “Greendeal Sportvisserij Loodvrij” moet leiden tot loodvrij vissen. Lood is een giftige stof die niet in het milieu terecht moet komen. Water Natuurlijk vindt ook dat het overleg in de Visstandbeheercommissie in AGV nieuw leven moet worden ingeblazen en regulier moet plaatsvinden. 

Partij van de Arbeid Waterschap Vallei en Veluwe
We stelden als PvdA enkele vragen aan onze kandidaat Tom Brands, sportvisser en nummer 4 op onze lijst.
1. Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?
Volgens mij zijn het er zelfs twee miljoen! De PvdA juicht de hengelsport van harte toe. Vissen is voor veel mensen een prettige manier van ontspanning langs de waterkant. Voor het waterschap zijn vissers de ogen en oren langs het water. De meeste vissers gaan zorgvuldig met hun vangsten om en gooien hun vangst gelukkig ook gewoon weer terug.
2. Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten? Welke ideeën heeft uw partij hierover?
De PvdA is voorstander van maatregelen om de kwaliteit van het viswater en de mogelijkheden om te vissen te verbeteren. Denk hier bij aan het blijven verbeteren van de waterkwaliteit, het vispasseerbaar maken van stuwen en andere obstakels en visstekken toegankelijk te maken voor vissers. Daarnaast kan worden gekeken of er meer viswater beschikbaar kan komen voor mensen met een vispas.
3. Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap?
De hengelsportverenigingen kunnen meedenken met gemeenten en waterschap over waterbeheer, de jeugd informeren over verantwoord vissen en viswedstrijden organiseren.
4. Hoe gaat u federaties en verenigingen actief betrekken bij planvorming en uitvoering?
Wat ons betreft zijn de federatie en hengelsportverenigingen een standaard gesprekspartner voor het Waterschap. Vooral bij projecten waar viswater mee gemoeid is.
5. Op welke wijze gaat u de lokale waterplantenproblematiek oplossen met behoud van waterkwaliteit?
Dat vraagt maatwerk per locatie. Hengelsportverenigingen kunnen waterplantenoverlast gezamenlijk met de gemeente en het waterschap aanpakken. Niks doen is geen oplossing en met de maaiboot door een vijver heen gaan veroorzaakt soms veel onnodige vissterfte. De PvdA is voorstander van maatwerk per locatie, waarbij het op een visvriendelijke wijze maaien eventueel aangevuld met het uitzetten van graskarpers onze voorkeur heeft.

De Republikeinse Politieke Partij
De economische waarde van de zeesportvisserij wordt geschat op ruim 125 miljoen euro; de ermee samenhangende werkgelegenheid is circa 800 mensjaren. De totale omzet en werkgelegenheid in de sportvisserij in Nederland komen daarmee op 725 miljoen euro en 3.300 mensjaren.
Voor de sportvisserij met kleine boten en opstapschep en zijn behoudens parkeergelegenheid en een aantal trailerhellingen geen speciale infrastructurele voorzieningen nodig.
Voor de kantvisserij zijn pieren, havenhoofden en golfbrekers van belang in verband met de mogelijkheid zonder (ruimte)concurrentie van andere recreanten op diep er water te kunnen vissen
Vanwege de afnemende vangsten en strengere regelgeving wat betreft de uitrustingseisen is het aantal faciliteiten afgenomen .
De republikeinse politieke partij wilt zich inzetten om parkeergelegenheid en aantal trailerhellingen en speciale infrastructurele voorzieningen te vermeerderen.
Een visser wil graag veel vissen en dus troebel water. Want 'troebel' water bevat veel voedingsstoffen voor plant en dier. Helder water is voor sommige watervogels niet gunstig. Bepaalde vissoorten willen troebel water, andere vissoorten juist weer niet.
De republikeinse politieke partij wilt zich inspannen om de gulden middenweg te bevaren zijnde : schoon en helder water en voedingsrijke water voor vis en plant.

PvdA Hoogheemraadschap van Rijnland
Voor de waterschappen is de democratie en de participatie van bewoners een grote uitdaging. Hoewel de waterschappen de oudste democratische instellingen van ons land zijn, staat de betrokkenheid van inwoners nog in de kinderschoenen. Sportvissers hebben elke dag dat ze aan het water zitten of staan te maken met waterkwaliteit en met de oevers. Wij vinden het belangrijk dat hengelaars meedenken over waterbeheer, en zeker ook problemen melden. Beheer van de waterstanden moet op een visvriendelijke manier gebeuren, stuwen moeten zoveel mogelijk passeerbaar zijn voor vissen. Overtollige waterplanten maaien kan ook zonder schade toe te brengen aan de visstand. Goede en natuurlijke oevers zijn van levensbelang voor vooral jonge vissen.

Hengelaars kennen het water. En ze zien het drijvend afval, ze zien de aantasting van oevers, ze zien veranderingen in de visstand. Een goede band tussen sportvissers en het waterschap is van belang om problemen tijdig te signaleren en gezamenlijk te werken aan oplossingen. Wij zullen daarom de vissers actief gaan opzoeken om hun ervaring mee te nemen in besluitvorming. En we zijn bereikbaar voor de sportvissers die suggesties en ideeën hebben voor beter waterbeheer, oeverkwaliteit of bijvoorbeeld betere visplekken. Een goede band met sportvissers is ook van belang om de jeugd te betrekken bij waterbeheer, biodiversiteit en natuur. 

Ouderpartij Noord-Holland
Als Ouderenpartij NH (OPNH) zijn wij reeds 25 jaar actief in de Provinciale staten van Noord Holland. En hebben een groot hart voor de visserij in zijn algemeenheid. Daar is de sportvisserij er ook een belangrijk onderdeel van. Als Provincie NH hebben wij meer water dan bv de provincie Friesland. Mede door onze inbreng van de OPNH zijn er diverse visplekken gerealiseerd voor mensen met een fysieke beperking langs vele vaarten en open wateren. Waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Als oud wetenschapsman is schoonviswater voor onze Ouderenpartij van essentieel belang en zien daar ook op toe. Sportvisserij moet en zal een belangrijk onderdeel zijn en blijven voor onze OPNH in de staten.

D66 Flevoland
Flevoland is een prachtige provincie met veel water. En wat is er nu mooier dan vanaf de waterkant genieten van de natuur.D66 wil de recreatie in de Flevoland versterken en daar hoort ook de sportvisserij bij. De snelst groeiende sport door alle lagen van de bevolking heen, voor iedereen bereikbaar. Sport verbindt en de hengelsport verbindt niet alleen mensen met elkaar maar verbindt ook mensen met de natuur.  
D66 spant zich in voor waterkwaliteit, biodiversiteit en toegankelijke oevers in de provincie. Daarnaast steunt D66 grote hengelsportevenementen. D66 doet zelf niet mee aan de waterschapsverkiezingen maar steunt het programma van Water Wonen en Natuur, de organisatie die samenwerkt met Sportvisserij Nederland. Het sluiten van de Green Deal door Sportvisserij Nederland om loodgebruik te verminderen past uitstekend bij de gedachte van D66 “wat we vandaag doen moet ook goed zijn voor morgen”.
Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.