Vismigratie in en rond het Noordzeekanaal: Programma ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden’
Deze pagina is opgemaakt om de informatie omtrent het project te bundelen

Inleiding
Het programma ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden’ draait om het thema vismigratie en richt zich op het Noordzeekanaal en omliggend gebied. Doel van het programma is het optimaliseren van de migratieroute voor trekvissen via het Noordzeekanaal.

Trekvissen hebben zowel zoet als zout water nodig om hun levenscyclus te voltooien. In bepaalde levensfases trekken ze van zoet naar zout water of andersom. Om dit te kunnen doen is het essentieel dat er goede routes/verbindingen zijn, met zo min mogelijk obstakels en bij voorkeur een geleidelijke overgang van zoet naar zout. 

Het Noordzeekanaal is voor trekvissen één van de belangrijkste verbindingen van Nederland. Soorten als aal (paling), driedoornige stekelbaars en spiering maken gebruik van deze route tussen de zee en de waterrijke (natuur-)gebieden in Noord-Holland en Utrecht. 

Een groot pluspunt van het Noordzeekanaal: het is een van de zeer weinige watergangen in Nederland waar de overgang van zoet naar zout water geleidelijk verloopt. Vissen kunnen daardoor rustig wennen aan deze verandering. 

Doel van het programma EVZ NZK is optimaliseren van de migratieroute van trekvissen via het Noordzeekanaal. Dit ten behoeve van de trekvissoorten zelf , ter versterking van de (natuur-)gebieden waar ze leven en om kansen te creëren voor recreatieve-economische ontwikkeling, bijvoorbeeld sportvisserij. 
Het programma is een samenwerking van acht organisaties:
Hoogheemraadschap van Rijnland;
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet;
Haven Amsterdam;
Provincie Noord-Holland;
Gemeente Amsterdam;
Sportvisserij MidWest Nederland.

Projecten
In het programma wordt gewerkt aan:
1. Afstemming over projecten waarin barrières passeerbaar worden gemaakt voor trekvissen;
Een van de grootste problemen voor trekvissen komt voort uit de vele sluizen, stuwen en gemalen die we in Nederland rijk zijn. Dit zijn barrières voor vissen, waar ze moeilijk of helemaal niet voorbij komen. Het aanpakken van zulke barrières komt aan bod in het programma.
2. Monitoring;
Om meer kennis te vergaren over de verspreiding van trekvissen in het programmagebied en over belangrijke in- en uittrekpunten, loopt er een gezamenlijk monitoringsproject binnen het programma. Bijzonder is dat de bemonstering wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
3. Natte Natuur Noordzeekanaal.
Een zwakke plek in NZK-gebied is dat de ‘hoofdbaan’ van de migratieroute – het NZK zelf – een groot scheepvaartkanaal is. Eenmaal op de hoofdbaan aangekomen is er weinig specifiek geschikt habitat voor trekvissen. Verbetering hiervan komt aan bod in het programma. 


Rapportages
Rapport: Monitoring Glasaalintrek Noordzeekanaal en Ommelanden 2014


Interview Edo Goverse Radio Beverwijk (vanaf minuut 14, ongeveer 10 minuten)
Noordzeekanaal: Snelweg voor de vis. presentaties 14 april 2016 


Algemene informatie
Veel vissoorten moeten kunnen trekken tussen paai- en leefgebieden om te overleven. Dat geldt bijvoorbeeld voor zalm en paling, maar ook voor de stekelbaars. Barrières zoals stuwen, sluizen en gemalen belemmeren deze vistrek. Bekijk hoe we in het westen van Nederland samenwerken om de routes voor vis vrij te maken.

'Routekaart voor vismigratie Rijn-West'

Zoekkaart kreeftjes en andere diertjes in het Noordzeekanaal e.o. voorkant

Zoekkaart kreeftjes en andere diertjes in het Noordzeekanaal e.o. achterkant